Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 29.06.2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Τ.Γ.Σ»), στην οποία είτε παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου), είτε ψήφισαν εξ’ αποστάσεως, 54 μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.923.060  μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,48% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.2. Έγκριση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων.3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2011.4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Oρκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους .5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για τη χρήση 2012.6. Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.7. Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους.8. Εκλογή νέου ΔΣ.9. Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων, προσωρινών μελών στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους.10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.11. Λήψη μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20 για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.12. Λοιπά θέματα  και  ανακοινώσεις.   Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.510.153 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 66,01% των εκπροσωπουμένων ψήφων και 405.591 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 2,55% των εκπροσωπουμένων ψήφων, τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.007.316 ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,45% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.915.744 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 68,55% των εκπροσωπουμένων ψήφων, τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.007.316  ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,45% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν αρνητικές ούτε άκυρες ψήφοι. Επί του τρίτου θέματοςτης ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.492.250 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 65,89% των εκπροσωπουμένων ψήφων και 423.494 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 2,66 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2011. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.007.316 ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,45 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.520.741 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 66,07 % των εκπροσωπουμένων ψήφων και 203.790 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 1,28 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 114) για τη χρήση του 2012 και τον καθορισμό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να ορίσει συγκεκριμένους ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.198.529 ψήφους, ήτοι ποσοστό 32,65 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.915.744 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  68,55% των εκπροσωπουμένων ψήφων, τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παρελθούσα χρήση 2011 και καθορίστηκαν οι αμοιβές για το έτος 2012. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.007.316 ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,45% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν αρνητικές ούτε άκυρες ψήφοι. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 15.911.723 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  99,93% των εκπροσωπουμένων ψήφων, την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.337 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,07% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν αρνητικές ούτε άκυρες ψήφοι. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 15.911.723 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  99,93% των εκπροσωπουμένων ψήφων, την εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.337 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,07% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν αρνητικές ούτε άκυρες ψήφοι. Επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 15.655.651 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  98,32% των εκπροσωπουμένων ψήφων και 71.196 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,45 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα εξελέγησαν ως μέλη του νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου οι 1) Σίμων Παπαδογεώργος του Αντωνίου, 2) Γεράσιμος Παρτίδας του Ζησίμου, 3) Ευάγγελος Λώλας του Βασιλείου, 4) Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου και 5) Δημήτριος Αραβοσιτάς του Σπυρίδωνος, εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 ν. 3016/2002, ορίστηκαν οι κ.κ. Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου και Δημήτριος Αραβοσιτάς του Σπυρίδωνος. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 196.213 ψήφους, ήτοι ποσοστό 1,23% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 15.911.723 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  99,93% των εκπροσωπουμένων ψήφων, τον ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων, προσωρινών μελών στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.337 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,07% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν αρνητικές ούτε άκυρες ψήφοι. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 15.680.215 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  98,47% των εκπροσωπουμένων ψήφων και 28.729 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,18 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Ευάγγελο Λώλα του Βασιλείου, Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου και Δημήτριο Αραβοσιτά του Σπυρίδωνος. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 214.116 ψήφους, ήτοι ποσοστό 1,34% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με 10.510.153 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό  66,01% των εκπροσωπουμένων ψήφων και 209.379 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 1,31 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20 για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 98.060 χιλ. ευρώ, που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-8-2011, β) την χορήγηση εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την αναζήτηση επενδυτών, την διαπραγμάτευση μαζί τους και τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας κρίνει συμφέρουσα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας και γ) την διερεύνηση και λήψη από το ΔΣ οιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις εξυγιαντικές διατάξεις του ν. 3588/2007. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.203.528 ψήφους, ήτοι ποσοστό 32,68% των εκπροσωπουμένων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι. Δεν έλαβαν χώρα άλλες αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών ΣχέσεωνΤηλ: +30 213 0175056E-mail: ir@alapis.eu

1 σχόλιο:

  1. Η αργοπορία μάλλον οφείλεται στο μακροσκελές κείμενο και στις προσεκτικές διατυπώσεις.
    Τώρα δηλαδή είμαστε πάλι μια "χαρούμενη ατμόσφαιρα".

    ΑπάντησηΔιαγραφή