Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Το μικρότερο ......σχήμα !!!!!!
Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα προέβησαν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων του Ομίλου με διαδικασίες ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1387/1983, λόγω της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, η οποία επέφερε την ανάγκη προσαρμογής τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας με συνεπακόλουθο την επιτακτική δημιουργία ενός πολύ μικρότερου σχήματος, με μείωση όλων των κατηγοριών εξόδων, μεταξύ αυτών και του κόστους ανθρωπίνου δυναμικού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος υλοποίησε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων με μείωση του προσωπικού κατά 438 άτομα και με συνακόλουθη μείωση του σταθερού κόστους κατά € 14 εκατ. περίπου σε επίπεδο Ομίλου σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα στην Ελλάδα το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου να ανέρχεται σήμερα στα 463 άτομα.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου