Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Κανείς μετοχος δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην Α.Μ.Κ. Γιατί άραγε?

Πηγή:www.capital.gr

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την επιτήρηση των μετοχών και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται προκειμένου να αρθεί προχώρησε η Alapis, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01/01 – 31/03/2012.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,  το Δ.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 24/10/2011, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. δ του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την 25/10/2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 24/10/2011 αίτηση της Εταιρείας για υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011, αίτηση από την οποία παραιτήθηκε την 13/12/2011 λόγω μη συναίνεσης των πιστωτών της στο συνυποβαλλόμενο σχέδιο εξυγίανσης. Στην από 01-06-2012 ανακοίνωση αναφέρονταν οι ενέργειες στις οποίες προέβη στη συνέχεια η Εταιρεία, ήτοι μετά την αποτυχία σύναψης συμφωνίας με τους πιστωτές της στο πλαίσιο του άρθρου 99 Ν. 3588/2007, για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υποβολή της ως άνω αίτησης εξυγίανσης και την συνακόλουθη υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης και οι οποίες δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι τότε. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονταν οι προσπάθειες της διοίκησης για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη χρήση κεφαλαίων έως του ποσού των €98.060.022 μέσω της ολοκλήρωσης της αποφασισθείσας στην από 29/8/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με την συμμετοχή των μετόχων της ή/και μέσω της στήριξης των τραπεζών, με τις οποίες συνεχίζονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις.


Όπως αναφέρεται στην από 01.06.2012 επιστολή της Εταιρείας, οι μετοχές της Εταιρείας εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην κατηγορία της Επιτήρησης και από την 2/4/2012 τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 23 παρ. 2 περ. δ του ν. 3556/2007 για το λόγο ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 δεν καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ. Για τη θέση της Εταιρείας επί του ζητήματος αυτού παραπέμπουμε στα αναφερόμενα στην ως άνω από 01.06.2012 ανακοίνωση της Εταιρείας.


Οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν μέχρι και σήμερα σε καθεστώς προσωρινής αναστολής.


Σε ό,τι αφορά την πορεία των ενεργειών της Διοίκησης για την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η Εταιρεία, επισημαίνουμε ότι μετά την δημοσίευση της ανωτέρω από 01.06.2012 ανακοίνωσης, συνήλθε την 29-6-2012 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε ως μέτρα για την αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κεφαλαιακή της ενίσχυση τα εξής: α) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €98.060.022, που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-8-2011, β) την χορήγηση εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την αναζήτηση επενδυτών, την διαπραγμάτευση μαζί τους και τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας κρίνει συμφέρουσα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας και γ) την διερεύνηση και λήψη από το ΔΣ οιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις εξυγιαντικές διατάξεις του ν. 3588/2007.


Μετά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένης της ανάγκης για άμεση λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας, η Διοίκηση, πριν προχωρήσει στον ορισμό τιμής διάθεσης για τις μετοχές που επρόκειτο να εκδοθούν στην ως άνω αύξηση, απέστειλε επιστολή σε μετόχους της Εταιρείας που υπερβαίνουν ποσοστό του 50% του μετοχικού κεφαλαίου με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί, για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα την 29-8-2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η δε μη λήψη απάντησης θα λαμβανόταν ως αρνητική απάντηση.
Ουδείς εκ των μετόχων εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στην κάλυψη της αποφασισθείσας ως άνω αύξησης. Μάλιστα, η LATEMAR CAPITAL LIMITED, βασικός μέτοχος της Εταιρείας η οποία ελέγχει έμμεσα ποσοστό 15,2056% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δήλωσε ρητά με επιστολή της, σε απάντηση της διερευνητικής επιστολής της Εταιρείας, ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρότι σε προηγούμενη διερεύνηση των προθέσεών της από την Εταιρεία τον Μάρτιο του 2012, είχε ανταποκριθεί θετικά σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη η διοίκηση τα ανωτέρω καθώς και ότι η οικονομική κρίση στην χώρα μας και η αβεβαιότητα που επικρατεί για την πορεία και την έκβαση των οικονομικών εξελίξεων, επηρεάζει αρνητικά την τοποθέτηση των υφιστάμενων μετόχων στην εν λόγω αύξηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα τελεσφορήσει, η δε κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλει όπως η διοίκηση προχωρήσει άμεσα στην διερεύνηση και λήψη άλλων προσφορότερων μέτρων για την άμεση αντιμετώπισή της, όπως μεταξύ άλλων και αυτών που αποφασίσθηκαν από την ΤΓΣ της 29-6-2012, ήτοι α) την αναζήτηση επενδυτών, την διαπραγμάτευση μαζί τους και τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας κριθεί συμφέρουσα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και β) τη διερεύνηση και λήψη από το ΔΣ οιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις εξυγιαντικές διατάξεις του ν. 3588/2007. Για το λόγο αυτό συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την 25.09.2012 προκειμένου να αποφασίσουν επί της ανακλήσεως της από 29.08.2011 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €98.060.022 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 326.866.740 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών.


Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα, κατά την πάγια τακτική της, το επενδυτικό κοινό σχετικά με την λήψη οιωνδήποτε μέτρων για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης οικονομικής της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης τυχόν συμφωνίας με συγκεκριμένο επενδυτή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου