Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Tο συμπέρασμα ..................... "Mε επιφύλαξη"

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει σε εφαρμογή  των διατάξεων  της  παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση 2011 (στη μητρική και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα), σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, εξεδόθη φορολογικό  πιστοποιητικό με συμπέρασμα με επιφύλαξη.Η βάση για το συμπέρασμα με επιφύλαξη, αφορά θέμα αδυναμίας συμπεράσματος για το φόρο μεταβίβασης ακινήτου της Εταιρείας και τον φόρο προστιθέμενης αξίας παγίων που βρίσκονται εγκατεστημένα επί του ιδίου ακινήτου, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση το 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και το οποίο υπήχθη στις ως άνω ειδικές απαλλακτικές φορολογικές διατάξεις υπό την προϋπόθεση της παρέλευσης μια πενταετίας διαρκούς εκμετάλλευσής του. Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που η εταιρεία αντιμετωπίζει, έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος που αφορά το εν λόγω ακίνητο. Η εταιρεία προτίθεται να υλοποιήσει την λειτουργική του εκμετάλλευση, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες χρηματοοικονομικές της δυνατότητες σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς γενοσήμων φαρμάκων. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων 
Τηλ: +30 213 0175056E-mail: ir@alapis.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου