Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Αυτά έγιναν στην Proton Bank κάτω απ’ τη… μύτη του Προβόπουλου.
Εν αναμονή των εξηγήσεων Προβόπουλου στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, την ερχόμενη εβδομάδα, σχετικά με την υπόθεση της Proton Bank, το newsbomb.gr, συνεχίζοντας τη μεγάλη έρευνα, αποκαλύπτει τις συνέπειες της πιθανής συνέργειας του πρώην κεντρικού τραπεζίτη σε κακουργηματική απιστία η οποία τελέστηκε σε βάρος της δημόσιας περιουσίας, όσον αφορά στις εκταμιεύσεις τεράστιων ποσών μέσω επισφαλών πιστοδοτήσεων, που κατέληξαν σε εταιρίες του Ομίλου Λαυρεντιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Προβόπουλος κλήθηκε από τη Δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος σε κακουργηματική απιστία, σχετικά με την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος της εξαγοράς ποσοστού 31,3 % της Proton Bank (το οποίο μέχρι τότε κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς) από τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη τον Μάρτιο του 2010.

Η εξαγορά της Proton Bank από τον κ. Λαυρεντιάδη φέρεται να αποτελεί μέρος του «εγκληματικού σχεδίου» των κατηγορουμένων, καθώς ήταν η συνθήκη που επέτρεψε την παράνομη κάρπωση της περιουσίας, τόσο της τράπεζας όσο και πόρων του ελληνικού δημοσίου και της ΕΚΤ, από εταιρείες συσχετιζόμενες με τον Όμιλό του και εν τέλει δια της υπεξαιρέσεως από τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το βούλευμα 695/2014 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, σκοπός της χαρακτηριζόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη «ήταν και παρέμενε η βλάβη της τραπέζης δια του παρανόμου πορισμού της περιουσίας της. Η δι' ολίγον παραμονή των χρημάτων στα ταμεία της εταιρίας αποτελούσε τυπική διαδικασία για την δια της παρανόμου συμπεριφοράς τους, παράδοση των χρημάτων στις εταιρίες του Λαυρεντιάδη και εν τέλει δια της υπεξαιρέσεως και στον ίδιο. Η ενότητα του δόλου συνεπώς υφίσταται καθώς όλη η διαδικασία αποτελούσε μέρος του εγκληματικού τους σχεδίου για την κατά το δυνατόν μεγέθυνση της περιουσίας της τραπέζης και εν τέλει κάρπωσή της κατά τα προαναφερθέντα».

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης καθίσταται ο βασικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία είχε προέλθει από μετονομασία τον Μάιο του 2007 της εταιρίας VETERIN, μετά τη συγχώνευσή της δι' απορροφήσεως των εταιριών ELPHARMA ΑΕΒΕ, ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, ΕΒΙΚ ΑΕ. Μέχρι και τις 16.12.2010, ο κ. Λαυρεντιάδης κατέχει και τυπικά το 21,325% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία (άμεσα και έμμεσα) ασκώντας όλο αυτό το διάστημα αποφασιστική αρμοδιότητα στη λειτουργία της εταιρίας αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που αποτελούσαν τον Όμιλο εταιριών ALAPIS-ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ.

Τον Δεκέμβριο του 2007, η Alapis υπέγραψε σύμβαση ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης, με κοινοπραξία 9 δανειστριών Τραπεζών, πενταετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 640.000.000 ευρώ, πληρωτέου στη λήξη του (29.11.2012), με σκοπό τη χρηματοδότηση εξαγορών εταιριών. Ο Όμιλος εταιριών ALAPIS έως και το 2009 άντλησε σημαντικότατου ύψους κεφάλαια από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (6/2007: 817.000.000 ευρώ και 8/2009: 450.000.000 ευρώ) και από τραπεζικό δανεισμό, τα οποία διοχετεύτηκαν σε εξαγορά μεγάλου αριθμού εταιριών (άνω των 15), σε ίδρυση νέων θυγατρικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με παράλληλες αναδιαρθρώσεις (συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλπ.), σε διενέργεια επενδύσεων σε ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία, και σε κάλυψη αναγκών για κεφάλαιο κινήσεως.

Επίσης η Alapis το Δεκέμβριο του 2009 επιχείρησε να προχωρήσει σε τιτλοποίηση απαιτήσεών της, στο πλαίσιο καλύψεως των αναγκών της για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο δεν πέτυχε λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, όπως αναφέρει το Βούλευμα.

Επίσης ο όμιλος Λ. Λαυρεντιάδη (κατά βάση η Alapis) είχε και άλλες υποχρεώσεις προς τράπεζες συνολικού ύψους 440.000.000 ευρώ (με συνέπεια η συνολική οφειλή του ομίλου και κυρίως της Alapis προς τράπεζες να ανέρχεται την 31.12.2010 στο ποσό του 1.084.000.000 ευρώ), ενόψει της αναμενόμενης λήξης της παραπάνω πίστωσης την 29.11.2012. «Οι ως άνω πιεστικές καταστάσεις για τον κατηγορούμενο Λ. Λαυρεντιάδη τον οδήγησαν στην κατάστρωση ενός εγκληματικού σχεδίου και στη συγκρότηση μιας εγκληματικής οργάνωσης (...)», κατά το βούλευμα.

Με τις «ευλογίες» της αρμόδιας επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του κ. Προβόπουλου, το όχημα για την επίτευξη των στόχων αυτών φέρεται να έγινε η Proton Bank. Με την τοποθέτηση ελεγχόμενων προσώπων από τον κ. Λαυρεντιάδη σε κρίσιμες θέσεις της διοίκησης της τράπεζας, τα οποία κατείχαν και την πλειοψηφία του Δ.Σ φέρονται να πέτυχαν την έγκριση και εκταμίευση ιδιαίτερα επισφαλών πιστοδοτήσεων, «εσπευσμένα, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς βάσιμες προοπτικές ανάκτησης των εκταμιευθέντων κεφαλαίων, σε πιστούχους αληθώς συνδεδεμένους με τις εταιρίες του Ομίλου εταιριών Λαυρεντιάδη (...)».

Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου είδους πιστοδότησης είναι η εξής σύμβαση που έχει μείνει στην τεθείσα υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα:

«Η Proton χορήγησε στην πιστούχο Alapis πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι το ποσό των 40.000.000 ευρώ. Η πίστωση αυτή εγκρίθηκε στις 24.1.2011 και εκταμιεύθηκε χωρίς εγγυήσεις-εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή άλλες, χωρίς προηγούμενη υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου εκ μέρους της πιστούχου, αν και ήταν γνωστό ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή είχε λάβει χώρα μεγάλη αναδιάρθρωση του Ομίλου εταιριών ALAPIS, με μεταβιβάσεις σημαντικών παραγωγικών κλάδων, εταιριών και περιουσιακών στοιχείων, που είχαν χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την τράπεζα PROTON, ότι η πιστούχος αντιμετώπιζε σοβαρή έλλειψη ρευστότητας ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο του 2009, ενώ η μετοχή της παρουσίαζε πτωτική πορεία, δεδομένου ότι αυτή ήταν εισηγμένη στο ΧΑΑ, ότι η πιστούχος είχε ήδη ανεξόφλητες οφειλές προς την τράπεζα δυνάμει των από 4.5.2010 και 17.9.2010 συμβάσεων για την παροχή επενδυτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών της Proton προς την Alapis συνολικού ποσού 9.103.274,03 ευρώ, ότι οι προϋφιστάμενες υποχρεώσεις της πιστούχου έναντι της τράπεζας είχαν μεν εξοφληθεί, αλλά με κεφάλαια της ίδιας της τράπεζας, στο πλαίσιο πιστοδοτήσεως της φερόμενης αναδιάρθρωσης του Ομίλου ALAPIS με τη χρηματοδότηση της εξαγοράς εταιριών και κλάδων, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2010 και όχι με διαθέσιμα της πιστούχου (...) το χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος της πιστούχου ανερχόταν την 30.6.2012 στο συνολικό ποσό των 42.215.782,16 ευρώ και αντιστοιχεί στη ζημία που εν τέλει υπέστη το υπό ειδική εκκαθάριση τεθέν πιστωτικό ίδρυμα».

Από 26 πιστοδοτήσεις, που χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιες μέθοδοι, η ζημία για το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα όπως και το μεταβατικό, ανέρχεται σε περίπου 740 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στο βούλευμα, όμως, ζημία υπέστη και το Ελληνικό Δημόσιο που διέθεσε προς απλή διαχείριση στην Proton 17.817.371 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ έκαστη, με τη διάθεση του συνολικού ποσού των 79.999.995,79 ευρώ, λόγω υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις του ν.3723/08 περί λήψης μέτρων στήριξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Επίσης ζημία επήλθε και σε βάρος α) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής 250.000.000 ευρώ για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με τη επωνυμία ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, (...) στο οποίο μεταβιβάστηκε μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της τεθέντος υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.

β) Του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, κατόπιν ενεργοποίησης του Σκέλους Εξυγίανσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (...) το οποίο επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού των 862.000.000 ευρώ (...) ενόψει της συστάσεως του άνω μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.

γ) Tου νέου μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος,

δ) Tης Τράπεζας της Ελλάδος, ως ασκούσας τα καθήκοντα κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους που συμμετέχει στο Ευρωσύστημα και διαχειριζόμενης κεφάλαια προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας πιστωτικών ιδρυμάτων του εν λόγω κράτους μέλους (...) προκειμένου να λάβει η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε κεφαλαιακή ενίσχυση από την ΤτΕ μέσω του Ευρωσυστήματος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι την 30.11.2010 η χρηματοδότηση της εν λόγω τράπεζας από το Ευρωσύστημα ανερχόταν στο συνολικό ποσό του 1.789 εκατ. ευρώ και την 10.3.2011 στο συνολικό ποσό του 1.405 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται, δηλαδή, για ζημίες δισεκατομμυρίων ευρώ, που λόγω της αρχικής φερόμενης αμέλειας Προβόπουλου στην υπόθεση εξαγοράς της Proton, αλλά και στη συνέχεια, αφού τα εποπτικά όργανα της ΤτΕ απέτυχαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενέτειναν τη δυστοκία γενικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που εξακολούθησε να ενισχύεται και με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου